KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

UCHWAŁA Nr 21

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Nowym Tomyślu z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie: zasad wjazdu na teren ROD „Złote Piaski” pojazdów mechanicznych.

Na podstawie § 69 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Zarząd postanawia co następuje:

§ 1

1. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących nawozy, materiały budowlane itp. do działki, odbywać się może jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w godzinach otwarcia bram wjazdowych, tj. w każdą sobotę w godzinach 900 – 1300.

2. Wjazd na teren działek w innym terminie niż określony w pkt. 1, może nastąpić w wyjątkowych przypadkach za zgodą gospodarza Ogrodu lub Prezesa Zarządu, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny wjazdu oraz wyjazdu.

3. Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów ciężarowych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa, a masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony.

4. Transport towarów masowych o wadze powyżej 3,5 tony jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu (co najmniej jednodniowym) z gospodarzem Ogrodu lub Prezesem Ogrodu.

5. Bezwzględnie zabrania się parkowania samochodów w alejkach ogrodowych.

6. Zabrania się pozostawiania na terenie ogrodu pojazdu z włączonym silnikiem.

7. W przypadku zmniejszenia nośności alejek ogrodowych (np. po deszczu) bramy wjazdowe nie będą otwierane, w celu uniknięcia dewastacji alejek ogrodowych

8. Za powstałe zniszczenia w alejce lub na innej działce przez pojazd, odpowiedzialna jest osoba korzystająca z wjazdu, która ponosi konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie.
§ 2

1. Osoba niepełnosprawna ruchowo, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się, ma prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdem mechanicznym na podstawie wydanej przez Zarząd „Przepustki” z określeniem terminu ważności, po uprzednim złożeniu podania oraz zaświadczenia stwierdzającego niepełnosprawność.

2. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo na podstawie wydanej przez Zarząd „Przepustki”. Po przywiezieniu chorej osoby na teren ogrodu, samochód należy odprowadzić na parking.

3. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeśli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczka).

4. Osoba otrzymująca zezwolenie na wjazd zobowiązana jest do podpisania „oświadczenia”, że nie będzie udostępniała klucza do bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym. W przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca zezwolenie na wjazd udostępniła klucz lub umożliwiła wjazd na teren ROD osobie nieupoważnionej, traci swoje uprawnienia na wjazd oraz poniesie koszty wymiany kłódki i kluczy do bramy.

5. Osoba posiadająca „Przepustkę” na wjazd na teren ROD, zobowiązana jest umieścić ją w widocznym miejscu za szybą samochodu. Wjeżdżając i wyjeżdżając z terenu ROD jest zobowiązana każdorazowo zamknąć za sobą bramę wjazdową oraz parkować pojazd na terenie własnej działki (zatoczka). W innym przypadku należy pojazd wyprowadzić z terenu ROD.

§ 3

1. Zabrania się na terenie ROD mycia, sprzątania oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.

2. Wprowadza się zakaz wjazdu na teren ROD pojazdów jednośladowych, takich jak: motocykle, skutery, motorowery (powyżej 50 cm3).

3. Alejkami na terenie ROD mogą poruszać się pojazdy w przypadku interwencji, kontroli i innych czynności funkcyjnych.

4. W przypadku niezgodnego postępowania z niniejszą Uchwałą w sprawie zasad wjazdu na teren Ogrodu, Zarząd ROD może wezwać Straż Miejską. Pojazd może zostać odholowany z terenu ROD na koszt właściciela.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZARZĄD

OGŁOSZENIE

ZARZĄD ROD „ZŁOTE PIASKI” INFORMUJE, ŻE

NIE WPŁACIŁY NA KONTO ROD W NOWYM TOMYŚLU OPŁATY NA

RZECZ OGRODU NA ROK 2017, OD DZIAŁEK:

 

9,27,88,191.

 

ZARZĄD INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z

UCHWAŁĄ NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.04.2017R.

ZOSTANIE ODŁĄCZONY PRĄD DO W/W DZIAŁEK

Z DNIEM 01.09.2017R.

ZARZĄD

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „ZŁOTE PIASKI" W NOWYM TOMYŚLU

UPRZEJMIE INFORMUJE DZIAŁKOWCÓW,

ŻE POSIEDZENIA ZARZĄDU ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA.