KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Przegląd studzienek wodociągowych oraz ich otwarcie nastąpi w dniu 14.04.2018r. od godziny 10.00.

Właściciele działki w której ma być otwarty zawór muszą być obecni na działce.

Wszelkie uwagi kierować do pana Ryszarda Jeziorkowskiego.

Wjazd na teren rodzinnego ogrodu działkowego
Problemy i konflikty wynikające z obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, wbrew pozorom nie dotyczą jedynie ogrodów o dużej powierzchni. Coraz więcej działkowców, nawet tych, którzy posiadają działki w mniejszych ogrodach lub działki znajdujące się stosunkowo niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych działek samochodami. Kwestia ta bardzo często stanowi temat skarg kierowanych do organów PZD, a także jest niekiedy przedmiotem zażartej dyskusji na walnych zebraniach.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogólnie obowiązującą w Polskim Związku Działkowców zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Wynika on wprost z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD. Niejako połączona z nim jest zasada zawarta w punkcie 7, która zabrania parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami. Nie ma więc potrzeby podejmowania co roku przez walne zebrania uchwał w sprawie ustanowienia takich zakazów.
Zgodnie z § 68 pkt 6 i 7 Regulaminu ROD, walne zebranie może za to podjąć uchwałę zupełnie odmienną, tj. taką, która zezwala pojazdom mechanicznym na wjazd i parkowanie na terenie ROD. Powinna ona zostać podjęta w taki sam sposób jak wszystkie inne uchwały walnego zebrania. Nie ma więc mowy o wprowadzaniu możliwości wjazdu pojazdów przez zarząd ROD na podstawie np. ciągłych próśb działkowców, czy też w związku ze składanymi petycjami zawierającymi podpisy działkowców z danego ogrodu. Należy jednak pamiętać o tym, że niezbędne byłoby w takiej uchwale wyznaczenie ogólnych zasad, które będą regulować kwestie wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie ROD. Walne zebranie może więc wyznaczyć zakres i sposób poruszania się pojazdów po ogrodzie – dni i godziny swobodnego wjazdu, trasę, prędkość, a w przypadku chęci parkowania pojazdu na terenie ROD – konieczność wyposażenia działki w odpowiednie miejsce postojowe itp.
Pomimo istnienia ogólnego zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, Regulamin ROD przewiduje oczywiście wyjątki od tej zasady. Pierwszym z nich jest ten, który wynika z § 69, czyli możliwość wjazdu na teren ogrodu pojazdów, które dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zasady wjazdu pojazdów w takich przypadkach powinien określić zarząd ROD, uwzględniając istniejącą w ogrodzie infrastrukturę drogową i jej stan. Może więc określić w szczególności trasy dojazdu, maksymalną masę pojazdu wraz z ładunkiem itp.
Drugim wyjątkiem od ogólnie istniejącej zasady zakazu wjazdu na teren ROD, jest § 70 Regulaminu ROD, mówiący o prawach osób niepełnosprawnych ruchowo. Pierwszy ustęp wskazanego powyżej paragrafu stanowi, że prawo wjazdu na teren ROD ma osoba niepełnosprawna ruchowo, a także pojazd dowożący tę osobę do działki. § 70 ust. 4 jako osobę niepełnosprawną ruchowo, w rozumieniu przedmiotowej regulacji, określa osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe. Dlatego też, jeżeli osoba niepełnosprawna ruchowo, która będzie dojeżdżać pojazdem mechanicznym do swojej działki, z powodu nieposiadania na niej odpowiedniego miejsca parkingowego, będzie parkować pojazd na terenie alejki lub w innym niedozwolonym miejscu, dopuści się naruszenia obowiązujących przepisów. Istotne jest także to, że pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. Członkowie rodziny takiej osoby nie mogą wykorzystywać posiadanego przez nią prawa, a co za tym idzie przyznanego jej klucza do bramy, i wjeżdżać na teren ogrodu także w każdym innym przypadku.
W § 70 ust. 3 uregulowano ciążący na zarządzie ROD obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwości nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki. Oznacza to, że Zarząd ROD powinien na przykład pamiętać o tym, aby w każdym przypadku związanym ze zmianą kluczy do bram informować o tym fakcie osoby niepełnosprawne korzystające z prawa wjazdu na działkę, czy też w przypadku dłużej trwających remontów alejek i związanej z tym ich nieprzejezdności, zapewniać osobom niepełnosprawnym alternatywny dojazd do użytkowanych przez nie działek itp.
Omawiając kwestię wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, nie sposób nie wspomnieć o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, które mogą przejściowo wpłynąć na ustalone w ogrodzie bądź wynikające wprost z przepisów Regulaminu ROD zasady wjazdu. Zarząd ROD bez wątpienia powinien dołożyć wszelkiej staranności, by ogrodowe alejki, którymi poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy, były przejezdne. Niestety, niekiedy występują sytuacje takie jak na przykład potężna nawałnica, gwałtowne roztopy, zalania bądź inne tego typu zdarzenia, które są ciężkie do przewidzenia. Mają one ogromny wpływ na stan alejek, które w zdecydowanej większości są wykonane ze żwiru bądź obsiane trawą i mogą powodować ich czasową nieprzejezdność. W takich sytuacjach zarząd ROD, mając na uwadze duże koszty naprawy alejek, których stan w związku z ruchem pojazdów mechanicznych mógłby ulec jeszcze większemu pogorszeniu, może wprowadzić tymczasowy całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu. Musi być on jednak krótkotrwały i uzasadniony.
Decydując się na dyskusję dotyczącą ewentualnego podjęcia przez walne zebranie uchwały umożliwiającej wjazd pojazdów mechanicznych na teren ROD, działkowcy powinni się nad tym poważnie zastanowić. Przede wszystkim istotne jest przeanalizowanie konsekwencji takiej decyzji, tj. zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na ogrodzie i poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w tym w szczególności dzieci, pozbawienia spokojnego wypoczynku osób posiadających działki w pobliżu bram wjazdowych na teren ogrodu, a także prawdopodobieństwa znacznego wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w ROD w należytym stanie.

Martryna Kuźnicka
Inspektor ds. terenowo-prawnych
OZ PZD Podlaski

Polski Związek Działkowców
Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na terenach ROD. - 08.02.2018
Zgodnie z niezmiennym stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady potępia każdy przypadek wandalizmu, który głęboko godzi w dobrą reputację Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako bezpiecznego i rodzinnego miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i rekreacji. Działania w zakresie zapobiegania kradzieżom i wandalizmom na terenach ROD od zawsze są przedmiotem zainteresowania Prezydium Krajowej Rady. Prezydium Krajowej Rady wobec wysokiego poziomu zgłaszanych aktów kradzieży i wandalizmu, przyjęło w dniu 8 lutego 2018 r. następujący komunikat. Z doniesień medialnych i statystyk policyjnych wynika, że łupem złodziei pada niemal wszystko na czym mogą zarobić sprzedając kradzione towary głównie na złomowiskach. Forsowane przez złodziei zabezpieczenia altan (drzwi, zamki, okna) przyczyniają się do wzrostu kosztów wyrządzonych szkód. Zdarza się, że altany są przez nich doszczętnie dewastowane, a nawet celowo podpalane. Tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy odnotowano wiele aktów kradzieży i włamań. W Białej Podlaskiej 25 stycznia 2018 r., nieznany sprawca włamał się do dwóch domków na terenie tamtejszego ROD, w których wybił szybę i wyłamał zamek. Inny złodziej w Kłodzku, włamał się do altany skąd ukradł agregat prądotwórczy wart ok. 600 zł, w Chrzanowie w Małopolsce zgłoszono kradzież dwóch butli gazowych. Jedna z najbardziej zuchwałych kradzieży miała miejsce na terenie ROD „Malwa” przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu, gdzie sprawcy wykopali z ziemi ponad 70 metrów rur wodociągowych, które rozprowadzały wodę do działek. Na szczęście podejmowane działania informacyjne i prewencyjne PZD, współpraca ze służbami i pomiędzy samymi działkowcami, coraz częściej przynoszą efekty, tak jak w przypadku, gdy 29 grudnia 2017 r. – policja na terenie wspomnianego Chrzanowa zatrzymała mężczyznę podejrzanego o włamania na terenie ogrodów działkowych. Łupem złodzieja najczęściej padały narzędzia, agregaty prądotwórcze, alkohol oraz mosiężne krany i miedziane kable. Podczas patrolu ROD funkcjonariusze Policji z Lublina złapali kłusownika łapiącego chronione okazy ptaków, które trzymał w altanie. Policja w Śremie (okolice Poznania) zatrzymała sprawce włamań i kradzieży na terenach okolicznych ROD. Dwóch 17-latków zostało zatrzymanych w Elblągu na kradzieży wartościowych przedmiotów, wpadli dzięki szybkiemu powiadomieniu policji, która po świeżych śladach zostawionych na śniegu natychmiast ich namierzyła, zatrzymała i odzyskała skradzione przedmioty. Włamaniami i kradzieżami zajmują się nie tylko mężczyźni, 20-letniej legniczance w związku z kradzieżami postawiono aż 34 zarzuty karne. Wobec powyższego Prezydium KR zachęca wszystkich działkowców do podejmowania działań mających na celu ochronę rozkradanego mienia, poczynając od ubezpieczenie mienia pozostawionego na działkach. Posiadanie ważnej polisy pozwoli zrekompensować koszty usuwania szkód, ale umożliwi również odtworzenie i przywrócenie działki oraz infrastruktury ogrodu do pierwotnej postaci. Pośród innych działań mających na celu działania profilaktyczne mających zapobiegać kradzieżom i wandalizmom w przyszłości na jednym z pierwszych miejsc zawsze znajdują się częstsze patrole służb mundurowych tj. policji i straży miejskiej. Dodatkową pomoc w tym zakresie często świadczą na rzecz ogrodów agencje ochrony osób i mienia, co wiąże się z dodatkowymi – przeważnie niemałymi – kosztami. Mniejsze i biedniejsze ogrody stać wyłącznie (o ile w ogóle) na zatrudnianie stróżów nocnych, co w mniejszym stopniu zapewnia, ale mimo wszystko poprawia ochronę. Jeszcze innym pomysłem – choć zdecydowanie najkosztowniejszym –

jest objęcie ogrodów monitoringiem. Wszystkie przypadki ujęcia przestępców są wynikiem działań prewencyjnych służb i urzędów oraz zawiadomieniu ich we właściwym czasie przez społeczność działkową. W Oławie na terenie okręgu we Wrocławiu odbyło się spotkanie policji z mieszkańcami z „klubu seniora”, gdzie prowadzono m.in. rozmowy na temat zabezpieczenia się przed złodziejami w altanach. Często zdarza się jednak, że kradzież i akty wandalizmu nie są zgłaszane ani służbom, ani władzom ROD. Zdecydowanie zbyt często w dalszym ciągu mają miejsce sytuacje, w których sąsiedzi przychodzą zgłaszać zaginięcie rzeczy z ich działki, gdy zauważa, policję pracującą nad kradzieżą na działce sąsiada. Wobec powyższego władze PZD i funkcjonariusze policji apelują o częstszy dozór altan i działek w okresie zimowym, a przede wszystkim zgłaszanie wszelkich zaginięć i obecności obcych osób na terenie ROD. Przestępcy i bezdomni wykorzystują to, że działki nie są regularnie odwiedzane, aby korzystać z efektów pracy i majątku działkowców.
Przykład 34-letniego działkowca z Kłodzka, który przyszedł na swoją działkę i nakrył w altanie złodzieja pokazuje, że jest to bardzo istotne zagadnienie. Działkowiec postanowił uniemożliwić złodziejowi ucieczkę barykadując go w altanie do czasu przyjazdu policji. Warto więc dbać o dobre relacje i stosunki sąsiedzkie, aby na zasadzie wzajemności zwracać uwagę na osoby nieznajome na terenie ROD. Wobec powyższych informacji Prezydium Krajowej Rady apeluje o:ubezpieczanie mienia pozostawianego na działkach;
podjęcie ścisłej współpracy i umożliwienie patrolowania terenów ogrodów funkcjonariuszom policji i straży miejskiej (przekazywanie funkcjonariuszom kluczy do bram wjazdowych);
w ramach możliwości finansowych pojedynczych ogrodów podejmowanie działań zmierzających do zatrudnienia agencji ochroniarskiej lub stróża;
w ramach prac kolegiów prezesów podejmowanie negocjacji z firmami ochroniarskimi w celu wynegocjowania korzystnych rabatów i warunków umów na świadczenie usług ochroniarskich przez jedną agencję dla kilku ogrodów jednocześnie; podejmowanie indywidualnych dla każdego ROD decyzji w sprawie zakupu systemu monitorującego;
odwiedzanie działek w sezonie zimowym przez samych działkowców i zwracanie uwagi również na sąsiednie działki; wymiana informacji z sąsiadami za pośrednictwem telefonów i innych komunikatorów o podejrzanych sytuacjach zaobserwowanych na działkach sąsiadów;
bezwzględne i niezwłoczne zgłaszanie wszelkich nawet najdrobniejszych przypadków kradzieży i aktów wandalizmów; podejmowanie akcji informacyjnych o przeciwdziałaniu kradzieżom podnoszących świadomość społeczności działkowych.
Każde z powyższych zaleceń ma swoją wartość. Prezydium Krajowej Rady stoi na stanowisku, że stosując je wszystkie albo przynajmniej w dużej części, społeczność działkowa zrobi znaczący krok naprzód w zwalczaniu przestępczości na terenach ogrodów działkowych.
Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 8 lutego 2018 r.