KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

 • 19

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ZŁOTE PIASKI W NOWYM TOMYŚLU

Tu znajdziesz wszystko co jest związane z naszym ogrodem złote piaski w nowym tomyślu. Tu zawsze będą nowe wiadomości.

Uwagi nowe propozycje mile widziane.

(ZARYS HISTORYCZNY) 

W czerwcu 1983 roku Naczelnik Miasta i Gminy Nowy Tomyśl Maria Kornowska wręczyła przedstawicielowi Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych pismo z dnia 1 czerwca 1983 przekazujące w gestię Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Karola Świerczewskiego grunty o łącznej powierzchni: 10,36 ha. Obszar ten pierwotnie podzielono na 169 działek, które Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Karola Świerczewskiego przydzielił poszczególnym osobom.
Zebranie organizacyjne naszego Ogrodu Działkowego, który przybrał nazwę ZŁOTE PIASKI, odbyło się w dniu 7 lipca 1983r. Podczas zebrania dokonano wyboru Zarządu i ustalono kierunki działania. W pierwszym Zarządzie zasiedli: Władysław Wichtowski, Jerzy Pańczak, Barbara Schreyner i Teresa Raginia. Prezesem został Władysław Wichtowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zenon Kalinowski, a przewodniczącym Komisji Rozjemczej Stanisław Wilk.

Jeszcze tego roku Zarząd dokonał częściowej likwidacji gruntów użyteczności publicznej powiększając powierzchnię 10 już istniejących działek i tworząc 7 nowych. Tym samym ilość działek wzrosła do liczby 176.
W roku 1984 powiększono kolejne 18 działek i utworzono kolejne 3 nowe.
Tym samym ilość działek wzrosła do liczby 179 łącznie działki zajmowały powierzchnię: 7,15 ha.
W tym samym roku rozpoczęto budowę budynku administracyjno gospodarczego.
W roku 1985 ukończono budowę budynku administracyjno gospodarczego.
Ogród powiększył się o kolejne 2 działki, co dało już łączną liczbę 181 działek na powierzchni 7,28 ha.
W roku 1986 wykonano ogrodzenie zewnętrzne Ogrodu Złote Piaski, a w miejscach wyjazdowych zostały wstawione bramy. W tym samym roku ze składek zakupiono tabliczki z numerami działek i krzesła do biurowca.
W 1987 roku został wybrany gospodarz ogrodu Edmund Machaj. Do powierzonych mu obowiązków należą m.in.: utrzymanie porządku na drogach dojazdowych na terenie Ogrodu i prowadzenie punktu wypożyczania sprzętu ogrodniczego (taczka, kosiarka, drabina itp.).

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo wyborczym w dniu 30.05.1988r. odbyły się wybory do władz Ogrodu. Wybrano nowy Zarząd w składzie :

 1. Marian Strep - prezes
 2. Jerzy Pańczak v-ce prezes
 3. Ryszard Sosiński
 4. Irena Piekutowska
 5. Zbigniew Markowski
 6. Wincenty Supełło
 7. Stanisław Marcinkowski
 8. Waldemar Skaliński
 9. Alojzy Kucz
 10. Kazimiera Grabska księgowa
 11. Waldemar Lisicki
 12. Edmund Machaj

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Zenon Kalinowski przewodniczący, Władysław Brychta, Eugeniusz Modrzyk i Bonifacy Konieczny oraz Komisję Rozjemczą w składzie: Jerzy Nowacki przewodniczący, Marian Koza, Tadeusz Chocieszyński, Piotr Waligóra i Zdzisław Kaczmarek. Delegatem na zjazd wojewódzki wybrany został Marian Strep
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo wyborczym w dniu 30.05.1989r. wybrano nowego skarbnika, którym została Maria Strzałkowska. Ponadto, od roku 1989 rozpoczęto elektryfikację Ogrodu które kontynuowano w następnych latach, aż do ukończenia w 1993 roku.
Na koniec 1990 roku ogród liczył już 195 działek o łącznej powierzchni użytkowej 7,8544 ha.
W dniu 22.10 1994r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu i uzupełnienia Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. W wyniku głosowania wybrano następujący skład Zarządu:

 1. Marian Strep - prezes
 2. Zbigniew Markowski v-ce prezes
 3. Jerzy Pańczak v-ce prezes
 4. Lidia Lisicka - sekretarz
 5. Zdzisława Szofer skarbnik
 6. Edmund Machaj
 7. Antoni Sobisiak
 8. Jerzy Karlik
 9. Zenon Szofer

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Franciszka Łukę, który został jej przewodniczącym i Janinę Ksiąg. Do Komisji Rozjemczej powołano: Michała Majkę który został jej przewodniczącym i Tadeusza Nowaka.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dnia 7.05.1996r. wybrano następujący skład Zarządu:

 1. Jerzy Pańczak - prezes
 2. Zbigniew Markowski v-ce prezes
 3. Lidia Lisicka - sekretarz
 4. Zenon Szofer skarbnik
 5. Edmund Machaj - gospodarz
 6. Stanisław Łuka
 7. Zygmunt Adamczak
 8. Marian Patela
 9. Andrzej Chmiel

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Franciszka Łukę, który został jej przewodniczącym, Zygmunta Jóźwiaka i Janinę Ksiąg. Do Komisji Rozjemczej powołano: Michała Majkę który został jej przewodniczącym, Antoniego Burdzińskiego i Hieronima Nowaka.
Delegatem na zjazd wojewódzki wybrany został Prezes POD Złote Piaski Jerzy Pańczak.
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 6.05.1997r. została powołana Komisja Konkursowa Ogrodu w składzie: Jadwiga Bober przewodnicząca, Elżbieta Patela i Zofia Rajewska. Komisja Konkursowa wytypowała ogród Edmunda Machaja do konkursu na szczeblu wojewódzkim, na którym otrzymał dyplom i nagrodę.
Ponadto w 1997 roku nastąpiła zmiana na stanowisku gospodarza ogrodu. Rezygnację złożył Edmund Machaj, a funkcję przyjął Andrzej Chmiel.
W 1999 roku nasz Ogród brał udział w licznych konkursach, a nawet został wyróżniony: dyplomem w konkursie Pracowniczy Ogród Działkowy roku 1999 oraz w konkursie: Pracowniczy Ogród Działkowy - działając na rzecz ekologii 1999r..
Wzorowa działka roku 1999 Teresy i Wiktora Jeziorkowskich została wyróżniona przez Zarząd Okręgowy POD w Poznaniu dyplomem i nagrodą.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.10.1999r. z nowo wybranych członków ukonstytuował się zarząd w następującym składzie:

 1. Stanisław Łuka - prezes
 2. Zbigniew Markowski v-ce prezes
 3. Lidia Lisicka - sekretarz
 4. Zenon Szofer skarbnik
 5. Andrzej Chmiel - gospodarz
 6. Maria Strzałkowska
 7. Zygmunt Adamczak
 8. Jerzy Karlik

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 11.04.2000r. uzupełniono składy Komisji Rewizyjnej o Andrzeja Tobysa i Wojciecha Teleszyńskiego, a Komisji Rozjemczej o Ryszarda Sosińskiego i Henryka Gertnera.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dnia 28.04.2001r. wybrano następujący skład Zarządu:

 1. Stanisław Łuka - prezes
 2. Zbigniew Markowski v-ce prezes
 3. Maria Strzałkowska - sekretarz
 4. Zenon Szofer skarbnik
 5. Andrzej Chmiel - gospodarz
 6. Marian Patela
 7. Zygmunt Adamczak
 8. Tadeusz Nowak

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Zygmunta Jóźwiaka objął funkcję przewodniczącego, Wojciecha Teleszyńskiego - objął funkcję sekretarza, Janinę Ksiąg, Franciszka Łukę i Andrzeja Tobysa. Komisję Rozjemczą powołano w składzie: Michał Majka przewodniczący, Antoni Burdziński sekretarz, Hieronim Nowak, Ryszard Sosiński i Henryk Gertner.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 6.03.2002r. nastąpiły zmian w składzie Zarządu POD. Dotychczasowego prezesa Stanisława Łukę zastąpił Jerzy Karlik, a stanowisko skarbnika po zmarłym Zenonie Szoferze objął Marian Kaczor.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 22.03.2003r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku prezesa funkcję tę ponownie objął Stanisław Łuka.

W dniu 8 lipca 2005 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych /Dz. U. z 2005r. nr 169, poz. 1419/. W związku z tą ustawą, od 21 września 2005r. zmieniła się nazwa ogrodów z pracowniczych na rodzinne, a pełna nazwa naszego brzmi: Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dnia 10.05.2006r. wybrano następujący skład Zarządu:

 1. Stanisław Łuka - prezes
 2. Zbigniew Markowski v-ce prezes
 3. Maria Strzałkowska - sekretarz
 4. Marian Kaczor skarbnik
 5. Stanisław Golczak gospodarz
 6. Marian Patela
 7. Jerzy Klimczyk
 8. Tadeusz Nowak
 9. Mieczysław Woś

Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Wojciech Teleszyński przewodniczący, Anna Tomala - z-ca przewodniczącego, Zygmunt Jóźwiak sekretarz, Janina Ksiąg, Franciszek Łuka i Andrzej Tobys. W skład Komisji Rozjemczej weszli: Michał Majka - przewodniczący, Ryszard Sosiński - z-ca przewodniczącego, Antoni Burdziński sekretarz, Barbara Witkowska i Henryk Gertner.
Delegatem na zjazd wojewódzki wybrany prezes POD Złote Piaski Stanisław Łuka.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.03.2009r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa Stanisław Łuka, a funkcję tą powierzono Tadeuszowi Lewickiemu. Z funkcji sekretarza zrezygnowała Maria Strzałkowska, a na jej miejsce wybrano Teresę Jeziorkowską.
Z funkcji gospodarza Ogrodu ze względu na stan zdrowia zrezygnował Stanisław Golczak, a na jego miejsce powołano Mieczysława Wosia.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym dnia 21.04.2010r. wybrano następujący skład Zarządu:

 1. Tadeusz Lewicki - prezes
 2. Zbigniew Markowski v-ce prezes
 3. Teresa Jeziorkowska - sekretarz
 4. Kazimiera Grabska - księgowa
 5. Marian Kaczor skarbnik
 6. Marian Patela
 7. Jerzy Klimczyk
 8. Tadeusz Nowak
 9. Mieczysław Woś 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wojciech Teleszyński przewodniczący, Zenon Kańduła - z-ca przewodniczącego i Halina Jeziorkowska. Powołano Komisję Rozjemczą w składzie: Michał Majka - przewodniczący, Ryszard Sosiński z-ca przewodniczącego i Barbara Witkowska.
Delegatem na zjazd wojewódzki wybrany prezes POD Złote Piaski Tadeusz Lewicki W dniu 06.06.2011r. ze składu Zarządu wybrano nowego Prezesa Pana Sadowskiego Mieczysława.
30.07.2011r zakończono II etap wodociągowania Ogrodu Złote Piaski.
Do końca 2011 roku wodę założyło na swoich ogródkach 89 działkowców.
Udział w konkursie Ogród 2011 bez zajęcia nagrodzonych miejsc.
W Gminnych Dożynkach - udział z wieńcem.
II Kongres PZD udział - Prezesa naszego Ogrodu Pana Sadowskiego Mieczysława.
Okręgowe Dni Działkowca w Lesznie udział wzięła 7 osobowa delegacja.
Walne Zebranie ROD odbyło się 19.04.2012r.
Walne Zebranie udzieliło absolutorium zarządowi jednogłośnie.
Na Walnym Zebraniu nie dokonano zmian w statutowych ROD w Zarządzie oraz w Komisjach.
W Walnym Zebraniu gościli Burmistrz Nowego Tomyśla Pan Henryk Helwing.
Józef Kasprzak z OZ PZD, Sergiusz Pakuła sekretarz KR OZ PZD i Stanisław Nyga przedstawiciel P W i K.
Walne Zebranie uchwałą przyjęło rozliczenie finansowe inwestycji wodociągowej jednogłośnie.

W dniu 14.09.2015 na zebraniu zarządu został wybrany na prezesa zarządu Złote Piaski pan Waldemar Chalasz.