KONTAKT

Zarząd ROD Złote Piaski
64-300 Nowy Tomyśl
GLINNO 203 C
e-mail: zarzad@zlote-piaski.info

Ogrody działkowe przed kampanią sprawozdawczo wyborczą

Ogrody działkowe
przed kampanią
sprawozdawczo wyborczą

Powoli kończy się zima i działkowcy szykują się do powrotu na swoje działki. Pełną parą natomiast już pracują zarządy ogrodów, przygotowując się do czekającej ich kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Zakończenie 4-letniej kadencji władz ogrodowych to podsumowanie kilkuletniej pracy zwieńczane udzieleniem przez obecnych na zebraniu absolutorium dla odchodzącego zarządu ogrodu. By jednak je uzyskać zarządy muszą przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności nie tylko za 2018r., ale i za lata poprzednie, począwszy od 2015r. Czekające nas wkrótce walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze przyjmą także plany działania na rok bieżący i preliminarze finansowe gwarantujące wykonanie planów oraz wyznaczą główne zadania na kolejne 4 lata nowej kadencji. Przede wszystkim jednak dokonają wyboru nowych władz ogrodowych: zarządu ROD i komisji rewizyjnej. Jak corocznie w przygotowaniach do zebrań działkowców pomaga zarządom ogrodów Poznański Okręg PZD. Już w styczniu i w lutym w Poznaniu i w powiatach odbyły się szkolenia zarządów i komisji rewizyjnych rodzinnych ogrodów działkowych, przygotowujące do właściwego wykonania ciążących na nich zadań. Szkolenia były ukierunkowane na omówienie najważniejszych zagadnień, które powinny być w centrum uwagi zarządów przy planowaniu działalności ogrodów w 2019r., w tym właściwym przygotowaniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Omawiano w toku szkoleń procedury walnych zebrań i przedstawiano nowe wzory dokumentów, podkreślając znaczenie ich poprawnego przygotowania. Wiele uwagi poświęcono dokumentom dotyczącym inwestycji ogrodowych, przedstawiono wzory uchwał w sprawie zadania inwestycyjnego, wniosku o dotację i wniosku o pożyczkę z Funduszu Samopomocowego. Przedstawiono także wzory uchwał finansowych oraz jako zupełną nowość uchwałę dopuszczającą możliwość odpracowania części należnej opłaty ogrodowej, podkreślając fakultatywność jest stosowania. Dalszy rozwój ogrodów i ich przystosowanie do oczekiwań działkowców jest zadaniem nieodzownym, by stały się miejscami coraz lepiej zagospodarowanymi i bardziej przyjaznymi dla działkowców, gości je odwiedzających oraz dla samego środowiska. Potrzeby inwestycyjne są duże, potrzeba też na nie znacznych środków finansowych, których działkowcy nie mają w nadmiarze. Stąd też wskazywano na możliwości dofinansowania inwestycji w ogrodach przez samorządy naszych miast. Dzieje się tak w coraz większej liczbie samorządów, które korzystając z ustawowych uprawnień mogą przeznaczać część środków budżetowych na wspieranie inwestycji w ogrodach. Dobry przykład daje miasto Poznań, które w 2018r. dofinansowało ogrodowe inwestycje kwotą 250 tys. zł., a na rok 2019r. przewidziano dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł. Podobnie inne powiaty starają się także pomagać swoim działkowcom. Stawiają jednak jeden warunek, środki budżetowe powinny poprawiać infrastrukturę ogrodu, by ogrody w większym stopniu otwierały się dla mieszkańców miasta i oferowały im korzystanie z posiadanej zieleni.

Walne zebrania w ogrodach muszą być dobrze przygotowane. Uczestniczący w nich działkowcy mają prawo uzyskać wyczerpujące informacje o działalności ogrodu, mają prawo dowiedzieć się jak wydawano ich pieniądze, które wpłacali do kasy ogrodu i czy te pieniądze były właściwie wykorzystane. Osoby chcące szczegółowo zapoznać się z wydatkami ogrodu mają prawo wglądu do materiałów sprawozdawczych przygotowanych przez zarząd ogrodu, które musza być wyłożone do wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem walnego zebrania. Każdy z działkowców, członków naszego stowarzyszenia musi być zawiadomiony pisemnie o terminie, miejscu i porządku walnego zebrania. Istotne jest również by zarządy ROD przedstawiły działkowcom szczegółowe propozycje do planu pracy na rok bieżący. Proponowane zadania inwestycyjne muszą zawierać opisanie zakresu i terminu prac do wykonania, wyliczenia kosztów na ten cel, podając przy tym skąd mają one być pozyskane. Wszystkie te dane powinien zawierać wniosek zarządu ROD do walnego zebrania, który musi być przedstawiony działkowcom przed podjęciem uchwały o prowadzeniu inwestycji.

Dużą wagę podczas zebrań działkowcy przykładają do uchwalania opłat ogrodowych. Propozycje opłat przedstawia zarząd ROD na podstawie sporządzonych kalkulacji kosztów działania. Muszą one być przedstawiane w sposób czytelny w rozbiciu na poszczególne koszty. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o ROD każdy działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokryciu kosztów funkcjonowania ROD w części przypadającej na jego działkę. Na koszty te składają się m.in.: wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwacje infrastruktury ogrodowej; opłaty na dostawę energii elektrycznej i innych mediów w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; wydatki na utrzymanie porządku i czystości, a w tym na wywóz śmieci; wydatki związane z zarządzaniem ogrodem. W tym ostatnim składniku kosztów mieszczą się także wynagrodzenia dla członków zarządu i pracowników ogrodu (gospodarz, elektryk, księgowy).

Prezes i pozostali członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie świadczeń i nagród w wysokości określonej preliminarzem, albo w ramach umowy o pracę, o ile walne zebranie wyrazi zgodę na utworzenie w ogrodzie stanowiska pracy. Wypłaty mają rekompensować utracone korzyści i czas poświęcany ogrodowi. Pamiętajmy, że za dobrą pracę należy ludzi wynagradzać, by miał kto ogrodem zarządzać. To przesłanie jest szczególnie aktualne w bieżącym roku, gdy będziemy wybierać nowe zarządy. Zarządzanie ogrodem w świetle wymagań wynikających nie tylko z uregulowań wewnątrzzwiązkowych, ale także z prawa powszechnie obowiązującego tworzy szereg rosnących wymogów i poszerza zakres odpowiedzialności podejmujących decyzje. Tym samym ze wzrostem odpowiedzialności rosną wymagania osób podejmujących społeczną pracę na rzecz działkowców. Działkowcy mogą przewidzieć zwiększone kwoty na wynagrodzenia pracujących w ogrodzie podejmując uchwałę zwiększającą kwotę na świadczenia i nagrody dla pracujących społecznie. Powinno to zachęcić osoby mające możliwości, ale jeszcze się wahające czy podjąć pracę w nowych zarządach. Potrzeba do pracy w zarządach młodych ludzi umiejących posługiwać się komputerem, mających wiedzę o zarządzaniu i wiedzę techniczną. Ich wybór będzie gwarancją zapewnienia dalszego rozwoju naszych ogrodów na miarę czasu, w którym żyjemy.

Dobre wiadomości popłynęły także od KR PZD, która pomimo rosnących kosztów działalności nie zwiększyła obciążeń działkowców w stosunku do roku ubiegłego. I tak nadal roczna składka członkowska wynosi 6 zł (małżonkowie płacą po 3 zł), a partycypacja w kosztach zarządzania ogrodem przez Okręg i Krajową Radę wynosi nadal 0,08 zł/m2. Jest rzeczą istotną, by każdy działkowiec biorący udział w zebraniu miał pełną wiedzę zarówno o podejmowanych zadaniach do wykonania jak i o kosztach, które muszą być poniesione, by plan mógł być zrealizowany. Zachęcam więc wszystkich członków stowarzyszenia ogrodowego PZD w każdym ogrodzie do aktywnego uczestnictwa w walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, bo tam odbywa się najważniejsze wydarzenie roku, które decyduje, co będzie się w ogrodzie dziać nie tylko w roku bieżącym, ale także przez najbliższe 4 lata. Pamiętajmy też, że nieobecni nie mają racji, a jeśli sami nie zechcemy skorzystać z prawa uczestniczenia w walnym zebraniu, to za nas decydować będą inni….

dr Zdzisław Śliwa
Prezes OZ PZD w Poznaniu